Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Weiss Nederland B.V., gevestigd te (7573 GJ) Oldenzaal, aan het adres Kruisstraat 4.


Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Almelo op 24 februari 2009 onder nummer 10/2009.


I. Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van Weiss Nederland B.V. (hierna te noemen: Weiss), alle aanvaardingen door Weiss en alle overeenkomsten - zoals van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten - met Weiss.

 De wederpartij van Weiss wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met: de afnemer.


2. Indien de afnemer één maal een overeenkomst met Weiss heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Weiss te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten der betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijkverklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.


3. Weiss wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer van de hand.

 

II. Aanbiedingen, bestellingen en bevestigingen


1. Aanbiedingen en offertes van Weiss zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.


2. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestuurder van Weiss of een door Weiss daartoe bijzonder gevolmachtigde de bestelling c.q. opdracht van de afnemer schriftelijk heeft bevestigd. Ook aanvullingen en/of wijzigingen van een overeenkomst zijn alleen van kracht voor zover deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Weiss schriftelijk zijn bevestigd.


3. Voorzover de afnemer enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of de veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet de afnemer dat op eigen risico.


4. Bij verschil tussen de -door de afnemer beoogde- bestelling c.q. opdracht en de schriftelijke bevestiging van Weiss is de afnemer aan de schriftelijke bevestiging van Weiss gebonden tenzij de afnemer binnen 8 dagen na datum van de bevestiging Weiss bericht dat de bevestiging van Weiss niet in overeenstemming is met de bestelling c.q. opdracht en de afnemer bewijst dat zulks voor Weiss kenbaar was.


5. Weiss behoudt zich het recht voor om bestellingen c.q. opdrachten te weigeren.


6. Weiss is pas gehouden om aan - de voorbereiding van - haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat Weiss alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de afnemer heeft ontvangen.

 

III. Prijzen en betaling


1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en gelden af fabriek. Transport-, verzend- en/of portokosten, uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen, reis- en verblijfkosten in verband met het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten e.d. zijn voor rekening van de afnemer.


2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling zonder enige vorm van korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Verrekening met enige tegenvordering van de afnemer op Weiss is uitgesloten. De afnemer is niet bevoegd de betaling op te schorten, op welke grond dan ook.


3.  Indien er gerede twijfel bij Weiss bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer is Weiss gerechtigd om vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de afnemer voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en eerst nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld te leveren of met levering(en) voort te gaan c.q. de overeengekomen werkzaamheden of diensten te verrichten c.q. te continueren. De afnemer is aansprakelijk voor de door Weiss door deze vertraging te lijden schade.


4. Indien afnemer niet binnen 14 dagen aan het verlangen van Weiss tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is Weiss bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

IV. Aflevering


1. Een overeengekomen af- c.q. opleveringstermijn geldt steeds als streeftermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De termijn gaat eerst in als ten aanzien van alle punten van de overeenkomst overeenstemming is bereikt en afnemer aan al haar verplichtingen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het doen van een eventuele aanbetaling of het stellen van zekerheid, heeft voldaan. Als aan één dezer voorwaarden niet is voldaan, wordt de afleveringstermijn verlengd met dezelfde periode als die welke is verstreken tussen het moment dat de afnemer aan de betreffende voorwaarden had moeten voldoen en het moment dat voornoemde voorwaarde is vervuld.


2. De aflevertermijn geldt slechts onder voorbehoud van tijdige belevering van Weiss door haar eigen leveranciers.


3. a. Bij overschrijding van een overeengekomen c.q. in de zin van lid 1 van dit artikel verlengde af- c.q. opleveringstermijn, dient de opdrachtgever Weiss schriftelijk in gebreke stellen.

b. Weiss is ten aanzien van de af- c.q. opleveringstermijn pas in verzuim indien Weiss vervolgens nalaat af- c.q. op te leveren binnen een in die ingebrekestelling opgenomen redelijke nadere termijn. Deze redelijke nadere termijn bedraagt tenminste vijf weken.

c. Indien Weiss binnen deze redelijke nadere termijn de zaken nog niet heeft af- c.q. opgeleverd dan wel de te verrichten werkzaamheden of de te verlenen diensten nog niet heeft voltooid, is de afnemer bevoegd de overeenkomst voor zoveel deze niet is nagekomen te ontbinden. Als Weiss de overeenkomst reeds ten dele is nagekomen, zal de afnemer het reeds geleverde gedeelte van de zaken, behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de afnemer aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kunnen worden gebruikt of benut, tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden en/of diensten. In het laatste geval heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting ook hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was voor rekening en risico van de afnemer aan Weiss terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.

d. Overschrijding van een (af)leverings- c.q. opleveringstermijn door Weiss geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.

 

4. Indien niet is overeengekomen dat Weiss de zaken zal (doen) bezorgen, is de afnemer verplicht om de zaken binnen twee dagen nadat zij door Weiss in kennis is gesteld dat deze ter afname gereed staan af te (laten) halen bij het bedrijf van Weiss te Oldenzaal, dan wel het door Weiss aan te wijzen distributiecentrum c.q. de door Weiss aan te wijzen fabriek.


5. Indien de afnemer verzuimt de zaken op de in lid 3 of 4 genoemde momenten in ontvangst te nemen c.q. af te halen geraakt de afnemer reeds daardoor in verzuim.

Weiss is dan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of te doen opslaan. De afnemer is verplicht aan Weiss de opslagkosten volgens het bij Weiss gebruikelijke c.q. het aan Weiss in rekening gebrachte tarief te vergoeden.

De afnemer is niet bevoegd betaling van deze zaken te weigeren wegens de omstandigheid dat de levering nog niet heeft plaatsgevonden.

Onverminderd het recht van Weiss op vergoeding van alle kosten, waaronder voormelde opslagkosten, is Weiss in geval van verzuim van de afnemer, zoals bedoeld in de eerste zin van dit lid, ook gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

V. Risico


De af te leveren zaken komen voor risico van de afnemer vanaf het moment dat de zaken het bedrijf van Weiss te Oldenzaal danwel het door Weiss aangewezen distributiecentrum c.q. de fabriek hebben verlaten. Indien is overeengekomen dat afnemer de zaken zal afhalen, komen de zaken voor risico van afnemer vanaf het moment dat zij door Weiss in kennis is gesteld dat deze ter afname gereed staan. Dit geldt ook indien er sprake is van deelleveringen en ook indien Weiss de verzendkosten voor haar rekening neemt c.q. de installatie van voornoemde zaken verricht.

 

VI.  Eigendomsvoorbehoud


1.
a. Weiss behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Weiss in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de afnemer door de afnemer te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de afnemer ook deze vorderingen van Weiss geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Weiss tegen de afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomst jegens Weiss.

b. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub f bepaalde.

c. Op afgeleverde zaken die, bijvoorbeeld door natrekking, in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de afnemer bevinden, behoudt Weiss zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die Weiss uit welken hoofde dan ook,  tegen de opdrachtgever mocht hebben. Voornoemd pandrecht wordt eveneens voorbehouden op de zaken waarvan  de afgeleverde zaken onderdeel zijn geworden. Weiss is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de afnemer onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde akte) en daarbij ook namens de afnemer op te treden. De afnemer verplicht zich op verzoek van Weiss aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.

d. De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Weiss te bewaren. De afnemer is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Weiss op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Weiss te kennen geeft dit te wensen, door de afnemer aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Weiss tegen de afnemer.

e. Indien de afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Weiss tekortschiet of Weiss goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Weiss gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de afnemer, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

f.  Het is de afnemer toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de afnemer verplicht van zijn opdrachtgevers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

g. Voorzover het eigendomsvoorbehoud van Weiss op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt de afnemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Weiss, tot zekerheid van al hetgeen de afnemer, uit welken hoofde ook, aan Weiss verschuldigd is en zal worden. De machtigingen zoals hiervoor genoemd in sub c van dit lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 

VII. Kwaliteit, reclames, garanties


1. De afnemer is verplicht bij aflevering te controleren of  het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en de zaken op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.


2. Indien niet uiterlijk binnen 48 uur na aflevering van de zaken over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven en afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend.


3. Weiss staat er niet voor in dat door haar verkochte zaken, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de afnemer deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan Weiss kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.


4. De afnemer kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd, opgeleverd of verricht niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Weiss daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld en in ieder geval nadat zes maanden na aflevering van de zaken, oplevering van het werk c.q. de voltooiing van de diensten zijn verstreken.


5. Een reclame betreffende geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten beïnvloedt niet de verplichtingen van de afnemer uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de afnemer niet het recht de betaling van de vordering van Weiss op te schorten.

 

6. Op de door Weiss verkochte en geleverde zaken waarop fabrieksgarantie wordt verleend zijn uitsluitend de betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing.


7. Voor de overige door Weiss verkochte en geleverde zaken gelden de navolgende garantievoorwaarden:

a. Weiss garandeert uitsluitend geleverde nieuwe zaken gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van aflevering. Weiss behoudt zich het recht voor, schriftelijk een andere garantietermijn overeen te komen.

b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos vervangen, repareren of herstellen dan wel het terugbetalen van de in rekening gebrachte prijs –één en ander naar keuze van Weiss- van de defecte zaak of het defecte onderdeel, voor zoveel het defect is te wijten aan ondeugdelijke materialen of constructie.

c. Geen aanspraak op enigerlei garantie bestaat indien de door Weiss geleverde zaak door de afnemer c.q. een derde niet in overeenstemming met de handleiding of instructies van Weiss dan wel overigens onjuist of onoordeelkundig is gemonteerd of ingebouwd.

d. De aanspraak op garantie vervalt indien:

d.1. de afnemer niet onverwijld na het constateren van het defect Weiss daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen nadat bij Weiss is gereclameerd, haar in de gelegenheid stelt het defect te constateren en te verhelpen;

d.2. de afnemer niet voldoet aan het verzoek van Weiss om de defecte zaak of het defecte onderdeel franco naar Weiss toe te zenden;

d.3. de afnemer of derden werkzaamheden hebben verricht aan de door Weiss geleverde of bewerkte zaak, zonder dat hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend door Weiss;

d.4. het defect het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, onvoldoende onderhoud, slijtage of beschadiging.

d.5. de zaak niet in overeenstemming met zijn bestemming is c.q. wordt gebruikt;

8.

a.  Weiss garandeert de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van voltooiing van de werkzaamheden.

b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos verhelpen van binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen.

c. Geen garantie wordt verstrekt op noodreparaties en op voorlopige reparaties.

d. De aanspraak op garantie vervalt in de in artikel VII lid 7 sub d aangeduide gevallen.

 

VIII. Overmacht


1. Van overmacht aan de zijde van Weiss is sprake, indien Weiss gehinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, vandalisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van Weiss als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Weiss ontstaan.


2. Een overeengekomen (af)leveringstermijn of termijn voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke Weiss door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.


3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de afnemer het reeds uitgevoerde gedeelte, bestaande uit een gedeeltelijke levering van de zaken c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten, behouden cq in  ontvangst nemen en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de afnemer aantoont dat het reeds uitgevoerde gedeelte niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet voltooien van de uitvoering van de overeenkomst. In dit laatste geval heeft de afnemer, indien het voltooien van de overeenkomst met meer dan twaalf maanden, als gevolg van overmacht vertraagd wordt, de bevoegdheid om de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte, te vergoeden dan wel voor zover het de levering van zaken betrof, deze zaken aan Weiss retour te zenden.

 

IX. Software, industriële en intellectuele eigendomsrechten


1. Weiss behoudt de industriële en intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schema’s e.d. uitdrukkelijk voor. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook,  worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door Weiss gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.


2. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 150.000,-- verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Weiss tot het vorderen van volledige schadevergoeding, te vermeerderen met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding.


3. Weiss is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs- of modelrechten, octrooien, licenties en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden als gevolg van gebruik van door of namens de afnemer verstrekte gegevens, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

De afnemer vrijwaart Weiss terzake aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op deze rechten.


4. Voor zover de levering aan de afnemer software bevat, wordt de afnemer een niet-exclusieve licentie verleend de betreffende software te gebruiken. Deze licentie geldt uitsluitend voor gebruik in combinatie met de afgeleverde zaak. Het is de afnemer niet toegestaan de betreffende software openbaar te maken danwel te verveelvoudigen, zulks overeenkomstig de artikelen 45h en verder van de Auteurswet. Alle overige rechten op de software, inclusief de rechten op eventuele verveelvoudigingen blijven bij Weiss dan wel bij de betreffende softwareleverancier.  Het is de afnemer niet toegestaan de software aan derden in gebruik te geven of aan derden een licentie te verstrekken.

 

X. Aansprakelijkheid


1. Behoudens wat betreft de verplichting van Weiss uit hoofde van de in art. VII aangeduide garantie is Weiss niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de afnemer of een derde lijdt in verband met of voortvloeiende uit met Weiss gevoerde onderhandelingen, een met Weiss aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van Weiss, een door Weiss gedaan beroep op overmacht of een door Weiss geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij

a. Weiss terzake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt  tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;

b. de afnemer of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van Weiss.


2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door Weiss te betalen bedrag terzake van schadevergoeding -inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan Weiss heeft betaald c.q. verschuldigd is.

 In alle gevallen blijft echter gelden dat Weiss niet aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


3. In alle gevallen waarin Weiss een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als ware het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.


4. De afnemer zal Weiss op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Weiss terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

 

XI. Ontbinding


1. Weiss heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden te zijn en  onverminderd het recht van Weiss schadevergoeding van de afnemer te vorderen - ingeval de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, de afnemer door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de afnemer één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.


2. In de gevallen genoemd in lid 1 is het door afnemer aan Weiss verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

 

XII. Hoofdelijkheid


Indien de afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Weiss voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

XIII. Verval vorderingsrechten


Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van afnemer jegens Weiss uit hoofde van of samenhangend met een bestelling of opdracht -waartoe te rekenen vorderingen tot vergoeding van schade en/of boetes- in ieder geval een jaar na de dag waarop de betreffende afgeleverde zaak, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten waarmee de vordering verband houdt aan de afnemer is gefactureerd tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

 

XIV. Salvatorische clausule


Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.


Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

 

XV. Toepasselijk recht, bevoegde rechter


1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Weiss en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.


2. Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Almelo.